ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Laatste update: August 2021

 A. Toepasselijkheid

 

1.  Huidige verkoopsvoorwaarden zijn een schriftelijke bevestiging van wat werd overeengekomen bij het tot stand komen van het onderliggend akkoord.

2.  Alle anders luidende bedingen (o.a. eventuele algemene voorwaarden van de klant) worden als ongeschreven beschouwd, tenzij uitdrukkelijk door Cand’Art aanvaard. Voor zover er toch een uitdrukkelijke aanvaarding van Cand’Art zou zijn, gelden de huidige algemene voorwaarden minstens op aanvullende wijze.

 

B. Offertes - Bestellingen

 

1. Offertes worden gemaakt zonder enige verplichting vanwege Cand’Art. Overeenkomsten zijn voor Cand’Art slechts aanvaard indien zij schriftelijk door een bevoegd mandataris van Cand’Art zijn ondertekend.

2. De gegevens, die zijn opgenomen in catalogi, advertenties edm. verbinden Cand’Art slechts voor zover de overeenkomst dit uitdrukkelijk vermeldt.

3. De bestellingen worden als bindend voor de klant beschouwd. Bij aanwending van de vennootschapsbenaming van de klant, is deze klant alleszins verantwoordelijk voor de opgewekte schijn.

Indien orderbevestiging van Cand’Art enige wijziging of toevoeging bevat of hoe dan ook van de bestelling verschilt, dan wordt het contract als op die basis gesloten beschouwd, tenzij de klant binnen de 8 (acht) dagen na ontvangst van de orderbevestiging verklaart er niet mee akkoord te gaan.

4. De klant heeft geen recht om bestellingen te annuleren zonder schriftelijke toestemming van Cand’Art. Deze toestemming is afhankelijk van het betalen van alle schade die door deze annulering veroorzaakt werd. De schade die Cand’Art lijdt wordt minimaal begroot op 20 % van de verkoopprijs, onverminderd het recht van Cand’Art om hogere schade te bewijzen.

5. De klant verbindt er zich toe om Cand’Art in te lichten omtrent de wettelijke voorschriften met betrekking tot transport, distributie, voedselveiligheid, hygiëne en kwaliteit van de producten. Deze voorschriften dienen op voorhand per schrift meegedeeld aan Cand’Art ter gelegenheid van de opdrachtbevestiging. De klant verbindt er zich bovendien toe onverwijld per schrift de wijzigingen in de voornoemde voorschriften mede te delen aan Cand’Art. Cand’Art zal hierop volgend overgaan tot conformering aan de betreffende wettelijke voorschriften. Eventuele hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de koper. Indien één der partijen bezwaren heeft tegen de toepassing van de gewijzigde voorschriften, zal deze verplicht zijn deze ter kennis van de ander te brengen.

 

C. Prijzen betalingstermijnen

 

1. De koop is gesloten aan de op de factuur vermelde prijzen. Alle prijzen zijn exclusief taksen, BTW,  en andere kosten (bijvoorbeeld : transport), tenzij anders bepaald.

De prijzen zijn voor verhoging vatbaar indien tussen de periode van de bestelling en de levering de lonen of andere bestanddelen die de prijzen kunnen beïnvloeden (o.a. fiscale tarieven, sociale lasten, grondstofprijzen, energiekosten, valutakosten) een stijging ondergaan.

2. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders vermeld. Alle betalingen dienen uitgevoerd te worden op de maatschappelijke zetel van Cand’Art. De intrest, disconto- en inningskosten vallen ten laste van de klant, tenzij anders bepaald.

Facturen die niet per aangetekende brief binnen de 8 (acht) dagen na verzending ervan betwist werden, worden als definitief aanvaard beschouwd.

3. Het eventueel gebruik van cheques (mits akkoord van Cand’Art) of de toestemming van Cand’Art om wissels te trekken ter dekking van de overeengekomen prijs zal nooit als een schuldhernieuwing van de originele factuur beschouwd worden, noch zal het enig "retentierecht", overeenkomst, noch enige territoriale bevoegdheid beperken of wijzigen.

4. In geval van laattijdige betaling worden van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, interesten aangerekend a rato van 1% per begonnen maand, te rekenen vanaf de vervaldag.

Bij laattijdige betaling wordt bovendien het factuurbedrag zonder voorafgaande ingebrekestelling met 12% verhoogd, met een minimum van € 50,00.

Bovendien mogen advocaatkosten in rekening worden gebracht van de klant en worden alle niet–vervallen facturen opeisbaar.

5. In de mate de klant enige betalingsvoorwaarden of andere verplichtingen niet naleeft, dan heeft Cand’Art het recht om haar verplichtingen op te schorten.
Gedeeltelijke betalingen worden eerst als aflossing op intresten, schadebeding en eventuele(advocaat)kosten aangerekend en daarna op de langst openstaande facturen.
Door de klant betaalde voorschotten worden door Cand’Art ten definitieve titel verworven bij verbreking van de overeenkomst door de klant.

6. De klant draagt zijn actuele en toekomstige vordering tot betaling opzichtens zijn cliënten gelijktijdig met de bestelling aan Cand’Art over, dit onder de ontbindende voorwaarde van betaling aan Cand’Art.

7. Tenzij anders overeengekomen, mogen de agenten of vertegenwoordigers van Cand’Art de door de klant verschuldigde bedragen niet innen.

 

D. Levering

 

1. Behoudens andersluidende afspraken, geschiedt de levering op de maatschappelijke zetel van Cand’Art, steeds af fabriek, zelfs indien de levering door Cand’Art verzorgd wordt. Alle kosten van verzending zijn ten laste van de klant. De verzending gebeurt op risico van de klant.

2. De leveringsdatum die op de orderbevestiging vermeld is, geldt als aanduiding en is niet bindend voor Cand’Art. Een vertraging op de overeengekomen leveringstermijn kan in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding of verbreking van de overeenkomst.

3. Gedeeltelijke leveringen zijn steeds toegestaan Indien de uitvoering van een bestelling plaatsvindt via verschillende leveringen, zal iedere levering worden beschouwd als een afzonderlijke overeenkomst.

Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan 10%. Het meer of het minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht of respectievelijk verrekend.

 4. In geval van weigering van afname of indien er een vertraging van de levering is ten gevolge van een schorsing waarvoor de klant of derden verantwoordelijk zijn, kunnen stockeringskosten ten laste worden gelegd van de klant, dit onverminderd het recht van Cand’Art om de overeenkomst te ontbinden.

 

E. Klachten

 

1. Klachten in verband met de hoeveelheid, kwaliteitsgebreken of niet-overeenstemming dienen, op straffe van verval, bij levering (in het geval van zichtbare gebreken) of binnen de 8  dagen na het ontdekken ervan (in het geval van verborgen gebreken) aan Cand’Art meegedeeld te worden. Dit dient te geschieden per gemotiveerde, aangetekende zending, met bevestiging van ontvangst, met vermelding van alle relevante gegevens, ondermeer bestel- en factuurnummer, bij gebreke waaraan Cand’Art elke klacht als onontvankelijk mag beschouwen.

Klachten in verband met niet – zichtbare gebreken dienen in ieder geval binnen de 6 maanden na de datum van levering gemotiveerd aan Cand’Art meegedeeld te worden.

Een vordering wegens niet – zichtbare gebreken dient door de klant te worden ingesteld binnen de 2 maanden na de ontdekking van het gebrek, en dit in ieder geval binnen de 6 maanden na de datum van levering.

De klant verbindt zich om, in aanwezigheid van Cand’Art, een objectieve controle van de producten, die, naar het oordeel van deze klant gebrekkig zijn, mogelijk te maken, dit op kosten van de klant.

2. De klant verbindt zich ertoe de bestelde goederen te bewaren in correcte omstandigheden, volgens de gangbare normen en minstens op een droge en goed verluchte plaats met constante temperatuur, tevens rekening houdend met de aard van de goederen, dit alles op straffe van onontvankelijkheid van elke klacht van de klant.

3. Indien de klacht gegrond is, zal de aansprakelijkheid van Cand’Art beperkt worden tot de kosteloze vervanging van de producten die gebrekkig blijken te zijn of de terugbetaling van de prijs van de verkochte producten.

4. De aansprakelijkheid van Cand’Art is in elk geval uitgesloten wanneer de schade zou zijn veroorzaakt door samenloop van een gebrek in het product en door de schuld van de schadelijdende partij of van een persoon voor wie de schadelijdende partij verantwoordelijk is.

5. Het melden van klachten geeft de klant niet het recht om de betaling van de prijs uit te stellen of op te schorten, zelfs niet gedeeltelijk, noch het recht om de volledige bestelling of levering te annuleren.

6. Cand’Art is in geen enkel geval verantwoordelijk voor incidentele schade of gevolgschade (onder meer: schade aan de gezondheid, schade aan eigendom, financieel verlies, gederfde winst, personeelskosten, schade aan derden, verlies van inkomsten).

 

F. Wanprestatie van de klant

 

Cand’Art kan, indien een per aangetekende brief verstuurde aanmaning zonder gevolg bleef gedurende 15 dagen, het contract beschouwen als ontbonden voor het geheel of voor het nog niet uitgevoerde gedeelte, en dit onverminderd het recht op schadevergoeding van 20 % van het factuurbedrag als vergoeding voor onkosten en winstderving, zonder dat Cand’Art het bewijs dient te leveren van het bestaan of de omvang van de schade.

Cand’Art behoudt het recht eventueel hogere schade te bewijzen.

 

G. Risico - Overmacht

 

Het risico, onder meer van vreemde oorzaak, toeval of overmacht van de verkochte goederen, gaat over op het ogenblik van de wilsovereenstemming over de voorwaarden van de koop.

Onder overmacht wordt verstaan iedere gebeurtenis waar Cand’Art redelijkerwijze geen controle over heeft, inbegrepen maar niet beperkt tot stakingen, lockout, onderbrekingen in het vervoer, oorlogsdaden, brand, verordeningen of voorschriften van de regering of de administratie, bevoorradingsmoeilijkheden, materieelschaarste of gebrek aan producten voor productie, tekortkomingen van leveranciers ....

 

H. Eigendomsvoorbehoud

 

1. Alle goederen blijven het eigendom van Cand’Art tot volledige betaling van alle factuurbedragen en inclusief (advocaat)kosten, intresten, schadebedingen en andere.

2. Cand’Art behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor deze onbetaalde goederen terug te eisen, waar zij zich ook mogen bevinden, zonder enig verhaal of verzet van de klant.

3. Tijdens deze periode neemt de klant de plichten en de verantwoordelijkheid van bewaarder op zich voor de geleverde producten en de klant verbindt er zich bijgevolg toe deze te bewaken en te verzekeren tegen alle oorzaken van beschadiging, vernietiging, diefstal, brand, verlies, enz.

4. De klant verbindt er zich toe om Cand’Art onmiddellijk op schriftelijke wijze te informeren aangaande een mogelijk faillissement of gerechtelijk akkoord van de klant of een inbeslagname of waardevermindering van de verkochte producten.

 

I. Exclusiviteit

 

De klant kan in geen geval aanspraak maken op welkdanige exclusiviteit (bv. qua gamma ofprodukt) van zijn bestelling, tenzij na voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Cand’Art.

 

J. Toepasselijke wet

 

Alle verkoopcontracten tussen partijen, evenals deze algemene verkoopsvoorwaarden, worden beheerst door het Belgische recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

 

K.Nietigheid

 

Indien één of meerdere van onderhavige voorwaarden onafdwingbaar of nietig zou(den) zijn, doet dit geen afbreuk aan de overige bepalingen en word(t)(en) de betreffende bepaling(en) vervangen door (een) bepaling(en) die de bedoeling van de partijen het meest benadert.

 

L. Bevoegde rechtbanken

 

Enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen afdeling Tongeren zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen.